Label Intel Skylake

Label: Intel Skylake

PEMMZ CornerPromo Lenovo Legion Y520 i5 Backlit